Поверителност

Поверителност

Приемайки настоящите Общи Условия и въвеждайки лични данни в bioto4ka.com, потребителят изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от bioto4ka.com. Всички доброволно предоставени от потребителя данни, които го идентифицират, се съхраняват, обработват и използват от bioto4ka.com за целите на предоставяните от Сайта услуги и за целите на маркетинга и рекламата на предлаганите продукти.

Бито4ка ЕООД гарантира, че личните данни на потребителя няма да бъдат предоставяни на трети лица с цел рекламирането пред потребителя и без негово съгласие на продукти и услуги.

bioto4ka.com си запазва правото да използва и/или разкрива лични данни и/или IP адресите, от които потребителят е осъществявал достъп до сайта, за разкриване идентичността му в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, на нареждане на държавен орган или за да се спазят настоящите условия и/или интересите на Биото4ка ЕООД

Личната кореспонденция на потребителите е неприкосновена.

Клиентите нямат право да излагат или изпращат от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, расистска, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

Доставчикът може да използва личната информация на потребителите на интернет сайта, с цел да установи по-добре техните нужди и интереси и така да може да предостави услуги с по-високо качество. В някои случаи Доставчикът използва изпратената от потребителите информация, за да заяви дадена стока или да изпълни дадена транзакция, да поддържа контакт с тях, да информира за продукти, услуги и оферти, да персонализира промоционални оферти.